Zásady ochrany osobných údajovTieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ustanovenia Podmienok používania.

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb EMAN s r.o. Pri Kysuci 77/99, 010 03 Žilina, IČO: 36 391 719 DIČ: Sk2020104625 (ďalej len „Eman“ alebo „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.schodyeman.sk (ďalej len „služby“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vám vysvetlia, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete, používaním našej Internetovej stránky spracúvané, a chránené a tiež aké sú v súvislosti s tým Vaše možnosti. Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookies pravidlá.

Pri každom použití Internetovej stránky www.schodyeman.sk potvrdzujete, že týmto Zásadám ochrany osobných údajov rozumiete a vyhlasujete, že s nimi súhlasíte.

Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame

Pri odoslaní správy cez náš kontaktný formulár v sekcii stránky ,,Kontakt,, budeme od Vás požadovať emailovú adresu, Vaše meno a priezvisko. V určitých prípadoch (napr. spätné kontaktovanie e-mailom - odpoveď na Vašu správu) budeme od Vás požadovať aj ďalšie údaje, napr. Vaše telefónne číslo za účelom telefonickej komunikácie.

Ktoré ďaľšie údaje spracúvame

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov našej Internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. súbory cookies, atď. (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookies pravidlá“).

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú najmä:
- prehliadač, ktorý používate,
- internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojil na našu Internetovú stránku,
- operačný systém Vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
- unikátna IP adresa zariadenia, ktoré ste použil/a na prístup na Našu Internetovú stránku. Vaše používanie našej Internetovej stránky.

Ako môžeme Vaše údaje použiť

Údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame primárne za účelom :
- zistenie počtu návštevníkov
- odpovedania na Vaše otázky, ktoré nám zasielate prostredníctvom odosielacieho formulára v sekcii ,,Kontakt,,

Vaše údaje využívame len pre účely poskytovania profesionálnych služieb, získavanie údajov o návšetvnosti a zodpovedanie Vaších otázok, ktoré nám zasielate cez kontaktný formulár. Vaše údaje preto využívame taktiež na tieto účely:

- zlepšenie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,
- informovanie o našich nových produktoch a službách,
- informovanie o zmenách na Internetovej stránke, Pravidiel jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú našej Internetovej stránky,
- presadenie našich pravidiel používania Internetovej stránky a odhaľovanie ich porušení,
zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na Internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

Ako dlho údaje uchovávame

Vaše údaje uvedené v odosielacom formuláre v časti stránky s názvom ,,KONTAKT,, budú spracúvané po dobu trvania našej spolupráce, ale najdlhšie po dobu 5 rokov. Spracúvanie údajov, ktoré ste uviedli v odosielacom formulári, môžeste kedykoľvek ukončiť, a to tak, že nás budete kontaktovať na mailovej adrese schodyeman(zavináč)schodyeman.sk a výmaz týchto osobných údajov prebehne do 72 hodín od doručenia Vašej výzvy.

Poskytovanie a zdieľanie údajov

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u nás a spracúvame ich len my.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré ste nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách. Avšak, aj napriek našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, čo znamená, že ste ochotná/ý prijať toto riziko.

Vaše práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, mate nižšie uvedené práva a možnosti:
Môžete nás požiadať o potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie Vám poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď nás o to požiadate. Môžete namietať voči spracúvaniu Vašich údajov, vrátane údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. V prípade Vašej námietky prestaneme Vaše údaje používať, pokiaľ nebude daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Ak chceste niektorú z uvedených možností využiť, prípadne máte ďaľšie otázky, kontaktujte nás na adrese schodyeman(zavináč)schodyeman.sk.
Ak máte pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).

Cookie pravidlá

Cookie pravidlá V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Ťa informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívaš. Ak chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Naša Internetová stránka, Tvoje zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu Internetovej stránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež Nám pomáhajú pri overovaní Tvojej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Použitím Internetovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto Našich Cookie pravidlách.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookie uložený na Vašom zariadení.

Viac v nastaveniach tvojho prehliadačaka alebo na webovej lokalite Vášho prehliadača:

Chrome: https://support.google.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
Safari: https://www.apple.com
Viac na: http://www.allaboutcookies.org/

Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce).

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním našej Internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Internetovej stránky.
Posledná revízia: 17.07.2018

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktuj nás na mailovej adrese schodyeman(zavináč)schodyeman.sk